De website van Commerce Shopping is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het
kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of
volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de
informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Uitzondering hierop
wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Commerce Shopping, waaraan rechten kunnen
worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer
orders. Op alle offertes, producten en diensten van Commerce Shopping zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Commerce Shopping behoudt zich het recht voor om de informatie op
de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Commerce Shopping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge
van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij
deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Commerce Shopping kan er niet voor
instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u
wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden
opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Commerce Shopping.

Commerce Shopping is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde
informatie

0